Algemene voorwaarden van by NOUCHKA

BY NOUCHKA BV – Nouchka De Maeyer
Maatschappelijke zetel: Elektriciteitstraat 33 bus 1605, 2800 Mechelen
Ondernemingsnummer: 0748.525.244. Mijn e-mailadres is: hi@bynouchka.com

Artikel 1. Overeenkomst

Enkel de door de partijen ondertekende overeenkomst verbindt by nouchka (de dienstverlener) en zijn opdrachtgever. Alle overeenkomsten, prijsoffertes en adviezen zijn vrijblijvend en binden by nouchka niet. Een overeenkomst kan bestaan uit een getekende offerte door de klant of uit een op maat gemaakt contract voor een welbepaalde opdracht.

Artikel 2. Verbreking van de overeenkomst door de klant

De opdrachtgever kan de ondertekende overeenkomst niet annuleren, behoudens in de gevallen vermeld in de overeenkomst of mits instemming met de annulering van by NOUCHKA bij aangetekend schrijven. In geval van verbreking is de opdrachtgever altijd de totale waarde van de overeenkomst verschuldigd aan by NOUCHKA.

Artikel 3. Omschrijving van de dienstverlening en de prijs

De dienstverlening en de prijs worden omschreven in de offerte, in bijlage aan de overeenkomst of in de overeenkomst zelf. De prijs is exclusief; reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatse, 21% btw., tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Leveringstermijnen

De termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Eigendomsoverdracht en verantwoordelijkheden

De dienstverlening/beeldmateriaal blijft eigendom van by NOUCHKA tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en forfaitaire vergoeding door de opdrachtgever.

De adviezen en tips die by NOUCHKA verstrekt aan de opdrachtgever via adviezen, coaching, consultatie, training, literatuur, workshops, of na een andere dienstverlening, zijn strikt adviserend, coachend en richtinggevend. De opdrachtgever behoudt het volle risico voor de uitvoering van deze adviezen. by NOUCHKA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die uit de uitvoering van zijn advies voortvloeit.

Artikel 6. Publicatie

Beeldmateriaal gemaakt door by NOUCHKA kan ter allen tijden gepubliceerd worden op haar website, blog, Facebook, Instagram,…. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

Beeldmateriaal gemaakt door by NOUCHKA mag door de klant gedeeld worden op sociale media. De klant zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: ‘Fotografie: ‘by NOUCHKA’. by NOUCHKA bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

Artikel 7. Auteursrecht

Beeldmateriaal wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf.

Zonder de schriftelijke toestemming van by NOUCHKA is het niet toegestaan de verstrekte foto’s/documentatie/informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van opdrachtgever gebruikt worden

Artikel 8. Facturatie

De facturen van by NOUCHKA zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking van deze regel. De prijs is betaalbaar op de vervaldag van de factuur, behoudens andere vermelding op de factuur. Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen.

Bij niet-betaling op vervaldag van de factuur wordt een verwijlintrest van 2% per maand aangerekend, vanaf de vervaldatum, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De interest voor een begonnen maand wordt aangerekend voor een volle maand. Bovendien zal het bedrag van elke factuur, die niet op de vervaldag betaald is, verhoogd worden met 15 procent, met een minimumwaarde van 75 euro. Deze vergoeding dient tot dekking van de bijkomende administratiekosten die deze wanbetaling teweeg brengt en wordt door de opdrachtgever vrijwillig en onherroepelijk aanvaard.

Vanaf de factuurdatum beschikt de opdrachtgever over 7 dagen om bij aangetekend schrijven alle opmerkingen of klachten te richten aan het adres van by NOUCHKA. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij by NOUCHKA schriftelijk aanvaard deze te behandelen.

Artikel 9. Geschillenregeling

Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te Mechelen en zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. De rechtbanken van Mechelen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen by nouchka en de opdrachtgever.