Algemene
voorwaarden

BY NOUCHKA BV – Nouchka De Maeyer
Maatschappelijke zetel: Elektriciteitstraat 33 bus 1605, 2800 Mechelen
Ondernemingsnummer: 0748.525.244. Mijn e-mailadres is: hi@bynouchka.com

DEEL 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1) Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaves uitgaande van mij, ofwel via mijn website, via sociale media ofwel via e-mail.
(2) Dienst: de diensten die ik lever en die de Klant afneemt.
(3) Dienstverlener: BY NOUCHKA
(4) Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14
kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
(5) Klant: Deondernemerofconsumentdieeenovereenkomstafsluitmetmijenhierdoordealgemene 
voorwaarden aanvaardt.
(6) Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en mij.
(7) Producten: de online e-books, online cursussen en producten die ik via mijn website verkoop
(8) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
(9) Website: https://bynouchka.com/

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijf ik de regels op basis waarvan ik als Dienstverlener mijn diensten aan jou, de Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes, aanbiedingen, online programma’s, online workshops en/of masterclass, trajecten, overeenkomsten, diensten, producten en events, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail of via haar sociale mediakanalen. De prijzen worden uitgedrukt in euro, exclusief BTW. Er wordt BTW aangerekend.

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

Voor diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient contant betaald te worden op de factuurdatum.

DEEL 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE FOTOSHOOT EN/OF VIDEOSHOOT

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

4.1. De Klant boekt via de website van de Dienstverlener een BOOST YOUR BUSINESS! fotoshoot in. De prijzen staan steeds vermeld op de website. De Klant kan tevens ervoor opteren om een locatie bij te boeken. De Klant dient de bestelling onmiddellijk te betalen, waarna de boeking definitief wordt en de overeenkomst tot stand komt.

4.2. De prijs die op de website staat is steeds exclusief btw, reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, tenzij anders vermeld.

4.3. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

4.4. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, met andere woorden dus vóór de BYB! call. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

4.5. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

4.6. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

4.7. De Klant kan ook een geschenkbon aankopen. Deze geschenkbon heeft een geldigheidsduur van 3 maanden na uitgiftedatum. Na het verstrijken van deze termijn kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien de bon aangekocht is voor een specifieke dienst, zal de gebruiker steeds het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen indien nodig. Wanneer de gebruiker voor een goedkopere optie opteert, zal het verschil niet worden terugbetaald bij inlevering van de bon.

Artikel 5 – Tarieven en betalingen

5.1. De tarieven van de fotoshoot zijn afhankelijk van de gekozen modaliteiten. De boeking is slechts definitief na betaling van het volledige factuurbedrag.

Nadat de bestelling geplaatst is én is betaald, ontvangt de Klant de factuur corresponderend aan de bestelling.

De afzonderlijke kosten (o.a. reiskosten) zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Deze factuur dient contant betaald te worden.

5.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 125,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Duurtijd en verlenging van de overeenkomst

6.1. Bij het boeken kan de Klant onmiddellijk de datum van de fotoshoot vastleggen. Deze datum is bindend.

De Klant kan de overeenkomst niet annuleren, tenzij schriftelijk anders zou worden overeengekomen.

Wanneer de Klant de opdracht zou annuleren in onderling overleg met de Dienstverlener, zal de Dienstverlener het reeds verrichte werk steeds factureren aan de Klant, met een minimumbedrag van € 50,00 exclusief btw.

De datum kan slechts één keer verzet worden mits een meerkost van € 50,00, exclusief btw, dit in onderling overleg met de Dienstverlener en de Klant. Dit kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden (zie overmacht). Wanneer een opdracht verplaatst zou worden, dan dient deze binnen de 4 weken te worden opgenomen, tenzij partijen anders zouden overeenkomen.

6.2. In het geval voor onvoorziene omstandigheden (o.a. ziekte) heeft Dienstverlener de mogelijkheid de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de Dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan de Klant. 

De Klant kan bij het boeken van een fotoshoot steeds kiezen uit verschillende modaliteiten. Wanneer de Klant heeft gekozen voor een specifieke duurtijd van de fotoshoot, kan deze niet meer worden ingekort. De Klant kan er wel voor opteren om deze te verlengen.

Artikel 7 – Fotoshoot en foto’s, videoshoot en video’s

7.1. De fotoshoot en/of videoshoot zal steeds plaatsvinden op de locatie(s) die partijen gezamenlijk zijn overeengekomen. De Klant en de Dienstverlener zullen zich afzonderlijk begeven naar de desbetreffende locatie.

7.2. Nadat de fotoshoot en/of videoshoot is beëindigd, zal de Dienstverlener de foto’s en/of video’s bewerken conform de typische stijl van de Dienstverlener. Het is niet toegestaan om de foto’s en/of video’s achteraf nog te bewerken.

7.3. De Dienstverlener spant zich in om de foto’s en/of de video’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. De leveringstijd van de bewerkte foto’s en/of video’s is louter indicatief en biedt geen enkele garantie. De verbintenis die de Dienstverlener aangaat betreft geen inspanningsverbintenis.

7.4. De foto’s en/of video’s worden steeds naar de Klant verstuurd op het door hem/haar gegeven e- mailadres. Het aantal bewerkte foto’s en/of video’s is steeds afhankelijk van de gekozen modaliteiten. De foto’s worden standaard digitaal, in JPG formaat aangeleverd. Overige wensen van de opdrachtgever worden beschouwd als extra werk en zal als zodanig worden gefactureerd aan een uurtarief van € 95,00, exclusief btw., met een minimumbedrag van € 50,00 exclusief btw.

7.5. De foto’s die de selectie niet hebben gehaald en de onbewerkte foto’s worden nooit overgemaakt aan de Klant.

7.6. Bij verlies van foto’s zal de Dienstverlener een administratieve kost aanrekenen van € 50,00 exclusief btw per foto.

Artikel 8 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

8.1. De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder

verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de

overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de

Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

8.2. De overeenkomst kan in principe niet voortijdig worden stopgezet door de Klant, tenzij in de gevallen hierboven bepaald of tenzij met goedkeuring van de Dienstverlener.

8.3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden (o.a. ziekte) heeft Dienstverlener de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de Dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan Klant.

Artikel 9 – Intellectueel eigendomsrecht

9.1. De foto’s en video’s gemaakt door de Dienstverlener worden beschouwd als artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De intellectuele eigendomsrechten op de door de Dienstverlener ter beschikking gestelde foto’s, video’s of andere content berusten steeds bij de Dienstverlener, m.a.w. de Dienstverlener blijft eigenaar van de foto’s en/of video’s. Deze worden niet overgedragen aan de Klant, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.

9.2. De Dienstverlener kent aan de Klant een beperkt licentierecht toe voor persoonlijk gebruik. Het beeldmateriaal mag door de Klant gedeeld worden op zijn sociale mediakanalen of website. De Klant is verplicht steeds volgende informatie vermelden: ‘Fotografie@BY NOUCHKA’ ofwel ‘@bynouchka’ (Instagram).

9.3. De foto’s of video’s mogen door de Klant niet gebruikt worden voor andere commerciële doeleinden of mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. De Klant kan niet verkopen aan derden dan wel te laten publiceren door derden, tenzij met schriftelijke goedkeuring van de Dienstverlener.

9.4. De Klant is aldus niet gerechtigd om het beeldmateriaal te bewerken of het materiaal aan te passen. Deze rechten blijven behouden bij de Dienstverlener.

9.5. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de door haar gemaakte video’s of foto’s te gebruiken en te publiceren op al haar sociale mediakanalen en op haar website. Daarnaast kan de Dienstverlener het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere materiële promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend portofolio, advertenties, sociale media, wedstrijden, beursmateriaal, tijdschriften.

9.6. Indien de Klant het beeldmateriaal zou gebruiken in strijd met deze bepalingen, zal de Klant een schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor dergelijk geval, onverminderd het recht van de Dienstverlener om haar werkelijke schade te vorderen. Het betalen van een schadevergoeding geeft niet het recht aan de Klant om het desbetreffende beeldmateriaal verder te gebruiken.

Artikel 10 – aansprakelijkheid

10.1. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Dienstverlener of diens aangestelde vertegenwoordigers.

10.2. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor, tijdens of na de fotosessie voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de Klant tijdens een fotoshoot. De Dienstverlener kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, etc. van de Klant tijdens de fotoshoot.

10.3. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een derde worden aangeleverd.

10.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de levering.

10.5. Ingeval de Dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd zou zijn, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering van de Dienstverlener wordt uitgekeerd, dan wel het gefactureerde bedrag.

10.6. Wanneer de Klant tijdens de fotoshoot schade zou toebrengen aan het materiaal van de Dienstverlener, is de Klant gehouden de werkelijke waarde te vergoeden.

DEEL 3 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP VAN E-BOOKS, ONLINE MASTERCLASS EN/OF CURSUSSEN, EVENTS EN PRODUCTEN

Artikel 11 – Herroepingsrecht

11.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar de Klant is niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse- mail heeft ontvangen.

11.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor tickets voor de online masterclass en/of cursussen en events dan wel diensten of producten anders dan fysieke producten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en de Klant erkent het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Artikel 12 – Uitoefening van het herroepingsrecht

12.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener (via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

12.2. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

12.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

12.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

12.5. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

12.6. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 13 – Levering

13.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen: Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

13.2. De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt de Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

13.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

13.4. De Dienstverlener levert enkel binnen België, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 14 – Gebruikersaccount voor onlinetrainingen

14.1. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient de Klant op de website een account aan te maken ofwel een Instagram account te hebben wanneer er een instagramcursus wordt aangekocht.

De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.

14.2. Toegang tot de account is steeds strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

14.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

14.4. Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 15 – Onlinetrainingen

15.1. Toegang tot onlinetrainingen is persoonlijk. Toegang tot de onlinetrainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

15.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een onlinetraining met derden, wordt de toegang de onlinetraining voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

15.3. De Dienstverlener heeft de onlinetrainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van marketing en fotografie. Met de onlinetrainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen.

15.4. De aangeboden onlinetrainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd via het onlineplatform waarmee de Dienstverlener samenwerkt.

15.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de onlinetrainingen.

15.6. Na het einde van een onlinetraining, blijft de inhoud gedurende een bepaalde periode beschikbaar. De duurtijd zal steeds worden meegedeeld.

15.7. De Dienstverlener biedt geen garantie op succes, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant.

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrecht

18.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

18.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

18.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om teksten, ontwerpen, foto’s, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag uitsluitend de inhoud downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

18.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst

DEEL 4 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER

Artikel 19 – Betwistingen

De Klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener.

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

De Klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumenten ombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

20.1. Overmacht

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal zij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

20.2. Relaties met derden

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

20.3. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

20.4. Technische problemen website

De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

20.5. Gebruik Website

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 21 – Gegevensverwerking

21.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.

21.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.

21.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 22 – Algemeen

22.1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij.

22.2. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

22.3. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling.

22.4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.

Algemene
voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst

Enkel de door de partijen ondertekende overeenkomst verbindt by nouchka (de dienstverlener) en zijn opdrachtgever. Alle overeenkomsten, prijsoffertes en adviezen zijn vrijblijvend en binden by nouchka niet. Een overeenkomst kan bestaan uit een getekende offerte door de klant of uit een op maat gemaakt contract voor een welbepaalde opdracht.

Artikel 2. Verbreking van de overeenkomst door de klant

De opdrachtgever kan de ondertekende overeenkomst niet annuleren, behoudens in de gevallen vermeld in de overeenkomst of mits instemming met de annulering van by nouchka bij aangetekend schrijven. In geval van verbreking is de opdrachtgever altijd de totale waarde van de overeenkomst verschuldigd aan by nouchka.

Artikel 3. Omschrijving van de dienstverlening en de prijs

De dienstverlening en de prijs worden omschreven in de offerte, in bijlage aan de overeenkomst of in de overeenkomst zelf. De prijs is exclusief; reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatse, 21% btw., tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Leveringstermijnen

De termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Eigendomsoverdracht en verantwoordelijkheden

De dienstverlening/beeldmateriaal blijft eigendom van by nouchka tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en forfaitaire vergoeding door de opdrachtgever.

De adviezen en tips die by nouchka verstrekt aan de opdrachtgever via adviezen, coaching, consultatie, training, literatuur, workshops, of na een andere dienstverlening, zijn strikt adviserend, coachend en richtinggevend. De opdrachtgever behoudt het volle risico voor de uitvoering van deze adviezen. by nouchka aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die uit de uitvoering van zijn advies voortvloeit.

Artikel 6. Publicatie

Beeldmateriaal gemaakt door by nouchka kan ter allen tijden gepubliceerd worden op haar website, blog, Facebook, Instagram,…. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

Beeldmateriaal gemaakt door by nouchka mag door de klant gedeeld worden op sociale media. De klant zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: ‘Fotografie: ‘by nouchka’. by nouchka bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

Artikel 7. Auteursrecht

Beeldmateriaal wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf.

Zonder de schriftelijke toestemming van by nouchka is het niet toegestaan de verstrekte foto’s/documentatie/informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van opdrachtgever gebruikt worden

Artikel 8. Facturatie

De facturen van by nouchka zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking van deze regel. De prijs is betaalbaar op de vervaldag van de factuur, behoudens andere vermelding op de factuur. Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen.

Bij niet-betaling op vervaldag van de factuur wordt een verwijlintrest van 2% per maand aangerekend, vanaf de vervaldatum, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De interest voor een begonnen maand wordt aangerekend voor een volle maand. Bovendien zal het bedrag van elke factuur, die niet op de vervaldag betaald is, verhoogd worden met 15 procent, met een minimumwaarde van 75 euro. Deze vergoeding dient tot dekking van de bijkomende administratiekosten die deze wanbetaling teweeg brengt en wordt door de opdrachtgever vrijwillig en onherroepelijk aanvaard.

Vanaf de factuurdatum beschikt de opdrachtgever over 7 dagen om bij aangetekend schrijven alle opmerkingen of klachten te richten aan het adres van by nouchka. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij by nouchka schriftelijk aanvaard deze te behandelen.

Artikel 9. Geschillenregeling

De facturen van by nouchka zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking van deze regel. De prijs is betaalbaar op de vervaldag van de factuur, behoudens andere vermelding op de factuur. Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen.

Bij niet-betaling op vervaldag van de factuur wordt een verwijlintrest van 2% per maand aangerekend, vanaf de vervaldatum, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De interest voor een begonnen maand wordt aangerekend voor een volle maand. Bovendien zal het bedrag van elke factuur, die niet op de vervaldag betaald is, verhoogd worden met 15 procent, met een minimumwaarde van 75 euro. Deze vergoeding dient tot dekking van de bijkomende administratiekosten die deze wanbetaling teweeg brengt en wordt door de opdrachtgever vrijwillig en onherroepelijk aanvaard.

Vanaf de factuurdatum beschikt de opdrachtgever over 7 dagen om bij aangetekend schrijven alle opmerkingen of klachten te richten aan het adres van by nouchka. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij by nouchka schriftelijk aanvaard deze te behandelen.

Algemene
voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst

Enkel de door de partijen ondertekende overeenkomst verbindt by nouchka (de dienstverlener) en zijn opdrachtgever. Alle overeenkomsten, prijsoffertes en adviezen zijn vrijblijvend en binden by nouchka niet. Een overeenkomst kan bestaan uit een getekende offerte door de klant of uit een op maat gemaakt contract voor een welbepaalde opdracht.

Artikel 2. Verbreking van de overeenkomst door de klant

De opdrachtgever kan de ondertekende overeenkomst niet annuleren, behoudens in de gevallen vermeld in de overeenkomst of mits instemming met de annulering van by nouchka bij aangetekend schrijven. In geval van verbreking is de opdrachtgever altijd de totale waarde van de overeenkomst verschuldigd aan by nouchka.

Artikel 3. Omschrijving van de dienstverlening en de prijs

De dienstverlening en de prijs worden omschreven in de offerte, in bijlage aan de overeenkomst of in de overeenkomst zelf. De prijs is exclusief; reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatse, 21% btw., tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Leveringstermijnen

De termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Eigendomsoverdracht en verantwoordelijkheden

De dienstverlening/beeldmateriaal blijft eigendom van by nouchka tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en forfaitaire vergoeding door de opdrachtgever.

De adviezen en tips die by nouchka verstrekt aan de opdrachtgever via adviezen, coaching, consultatie, training, literatuur, workshops, of na een andere dienstverlening, zijn strikt adviserend, coachend en richtinggevend. De opdrachtgever behoudt het volle risico voor de uitvoering van deze adviezen. by nouchka aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die uit de uitvoering van zijn advies voortvloeit.

Artikel 6. Publicatie

Beeldmateriaal gemaakt door by nouchka kan ter allen tijden gepubliceerd worden op haar website, blog, Facebook, Instagram,…. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

Beeldmateriaal gemaakt door by nouchka mag door de klant gedeeld worden op sociale media. De klant zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: ‘Fotografie: ‘by nouchka’. by nouchka bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan.

Artikel 7. Auteursrecht

Beeldmateriaal wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf.

Zonder de schriftelijke toestemming van by nouchka is het niet toegestaan de verstrekte foto’s/documentatie/informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van opdrachtgever gebruikt worden

Artikel 8. Facturatie

De facturen van by nouchka zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking van deze regel. De prijs is betaalbaar op de vervaldag van de factuur, behoudens andere vermelding op de factuur. Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen.

Bij niet-betaling op vervaldag van de factuur wordt een verwijlintrest van 2% per maand aangerekend, vanaf de vervaldatum, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De interest voor een begonnen maand wordt aangerekend voor een volle maand. Bovendien zal het bedrag van elke factuur, die niet op de vervaldag betaald is, verhoogd worden met 15 procent, met een minimumwaarde van 75 euro. Deze vergoeding dient tot dekking van de bijkomende administratiekosten die deze wanbetaling teweeg brengt en wordt door de opdrachtgever vrijwillig en onherroepelijk aanvaard.

Vanaf de factuurdatum beschikt de opdrachtgever over 7 dagen om bij aangetekend schrijven alle opmerkingen of klachten te richten aan het adres van by nouchka. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij by nouchka schriftelijk aanvaard deze te behandelen.

Artikel 9. Geschillenregeling

De facturen van by nouchka zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking van deze regel. De prijs is betaalbaar op de vervaldag van de factuur, behoudens andere vermelding op de factuur. Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen.

Bij niet-betaling op vervaldag van de factuur wordt een verwijlintrest van 2% per maand aangerekend, vanaf de vervaldatum, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De interest voor een begonnen maand wordt aangerekend voor een volle maand. Bovendien zal het bedrag van elke factuur, die niet op de vervaldag betaald is, verhoogd worden met 15 procent, met een minimumwaarde van 75 euro. Deze vergoeding dient tot dekking van de bijkomende administratiekosten die deze wanbetaling teweeg brengt en wordt door de opdrachtgever vrijwillig en onherroepelijk aanvaard.

Vanaf de factuurdatum beschikt de opdrachtgever over 7 dagen om bij aangetekend schrijven alle opmerkingen of klachten te richten aan het adres van by nouchka. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij by nouchka schriftelijk aanvaard deze te behandelen.